Khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Khung pháp lý cho thị trường bất động sản

Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân và nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý. Do đó, nhà nước cần tạo ra hành lang pháp lý cho thị trường Bất động sản. Những văn bản pháp lý liên quan đến thị trường Bất động sản bao gồm: Bộ luật dân sự 2015, Luật đầu tư 2020, Luật đất đai 2013, Luật kinh doanh bất động sản 2014, Luật nhà ở 2014, Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

1. Toàn bộ những khái niệm cơ bản về bất động sản được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015

- Định nghĩa về bất động sản: Quy định tại Điều 107 Bộ Luật Dân sự 2015;

- Quyền sở hữu: Chương XIII Bộ Luật Dân Sự 2015;

- Thế chấp tài sản: Phần thứ ba Nghĩa vụ và hợp đồng Bộ Luật Dân Sự 2015.

2. Những quy định liên quan đến đầu tư Bất động sản được quy định tại Luật Đầu tư 2020.

- Bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật đầu tư 2020.

- Chuyển nhượng dự án bất động sản quy định tại Điều 46 Luật đầu tư 2020.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư trong Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014.

3. Luật đất đai 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất liên quan đến kinh doanh bất động sản, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đâu và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyên và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ nước Việt Nam.

4. Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

5. Luật nhà ở 2014 quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Cụ thể:

- Chủ sở hữu nhà ở và đối tượng được sở hữu nhà ở. 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Phát triển nhà ở tại các vùng đô thị, nông thôn, miền núi.

- Phát triển nhà ở theo dự án, phát triển nhà ở riêng lẽ của hộ gia đình, cá nhân, phát triển nhà ở thương mại....

- Các giao dịch về nhà ở.

6. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012: Tại Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2007 sửa đổi bổ sung 2012 quy định thu nhập từ chuyển nhượng  bất động sản là thu nhập chịu thuế, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: