Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

1. Doanh nghiệp xã hội là gì?

   Doanh nghiệp xã hội là một khái niệm không còn mới ở Việt Nam. Một doanh nghiệp được xem là doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng được các tiêu chí như sau: Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận để tái đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp mình đã đăng ký.

   Như vậy, khác với doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp xã hội được thành lập với mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, tất cả vì lợi ích của cộng đồng.

2. Cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp xã hội

    Cũng giống như doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp xã hội được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp. Do đó, tuỳ từng loại hình công ty sẽ có cơ cấu tổ chức quản lý riêng. Ngoài các quyền và nghĩa vụ đối với một doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

   Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản , chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

   Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động;

   Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;.

   Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

   Khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

3. Có đươc chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

   Đối với các mục tiêu xã hội, môi trường nhà nước ta có chính sách khuyến khích hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Vì vậy, khi doanh nghiệp thông thường thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường vì lời íc cộng đòng thì có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội.

Trình tự, hồ sơ chuyển đổi thành doanh nghiệp xa hội như sau:

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP trường hợp chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp nộp hồ sơ về Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hồ sơ bao gồm:

a) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua nội dung Cam kết.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trên đây là nội dung tư vấn của HPT Consulting về thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội. Liên quan đến nội dung tư vấn quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của HPT để được giải đáp

doanh nghiep xa hoi, doanh nghiệp xã hội, thành lập doanh nghiệp xã hội, thanh lap doanh nghiep xa hoi, chuyen doi doanh nghiẹp xa hoi, chuyển đổi doanh nghiệp xã hội

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: